O Firmie
Oferta
DGR-projekt
O Firmie
Oferta Kontakt
Kontakt
Druk - strona w budowie Grafika - strona w budowie Reklama - strona w budowie

 

Ogólne warunki zamówienia

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ w firmie DGR-PROJEKT, aktualizacja 03.10.2012 r.

Niniejszy dokument określa warunki świadczenia usług przez firmę DGR-PROJEKT. Jeżeli zaistnieje rozbieżność pomiędzy treścią niniejszych Warunków, a zawartą umową w formie złożenia zamówienia i przyjęciem zamówienia przez DGR-PROJEKT wiążące są postanowienia umowy.

§1

ZAMÓWIENIA / TERMIN REALIZACJI
 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej lub mailowej.
  a) W przypadku firmy należy podać jej nazwę, pełny adres, numer NIP, imię, nazwisko i numer telefonu oraz adres mailowy osoby zajmującej się zleceniem ze strony Zamawiającego.
  b) W przypadku zamówień od osób fizycznych należy podać imię i nazwisko Zamawiającego, numer telefonu oraz adres mailowy. W przypadku większego zamówienia możemy żądać dodatkowych danych np. adresu zamieszkania.
 2. W razie wątpliwości przyjmuje się, że osoba wskazana do kontaktów jest umocowana przez Zamawiającego do składania oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy dotyczących umowy, w tym zawarcia, zmiany, uszczegółowienia, odstąpienia, rozwiązania umowy oraz do odebrania przedmiotu zamówienia.
 3. W przypadku Firm lub Instytucji składających po raz pierwszy zamówienie w DGR-PROJEKT, Zamawiający zobowiązany jest na żądanie przyjmującego zamówienie przesłać aktualny wyciąg z odpisu Krajowego Rejestru Sądowego lub Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej, NIP, pełnomocnictwo.
 4. Wysłane zamówienie przez Zamawiającego, potwierdzone przez DGR-PROJEKT, nie może być odwołane.
 5. Termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym i potwierdzony przez DGR-PROJEKT.
 6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony jest od momentu dostarczenia do DGR-PROJEKT ostatniego zaakceptowanego elementu zlecenia lub akceptacji projektu (gdy projekt wykonuje DGR-PROJEKT), oraz opłacenia w całości zamówienia przez zamawiającego poprzez przelew lub w formie gotówkowej, na podstawie umowy lub wystawionego rachunku przez DGR-PROJEKT.
 7. DGR-PROJEKT zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji wynikające z przyczyn od DGR-PROJEKT niezależnych.

§2

PŁATNOŚCI
 1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia druku lub wykonania projektu wraz z drukiem jest opłacenie pełnej wartości zamówienia, chyba, że umowa stanowi inaczej.
 2. Warunkiem wydania projektu graficznego Zamawiającemu jest jego wcześniejsze opłacenie łącznie z opłatą ustalaną indywidualnie za przeniesienie praw autorskich.
 3. Wszystkie podawane przez DGR-PROJEKT kwoty są kwotami brutto.
 4. Częściowe wykonanie umowy: W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy w kilku partiach, Zamawiający pokrywa koszty transportu każdej partii.
 5. W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie poniesione przez firmę DGR-PROJEKT koszty związane z realizacją złożonego zamówienia.
 6. W przypadku wystąpienia kwestii spornych, Zamawiający nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Dotyczy to zarówno zakupionego towaru niezbędnego do realizacji zlecenia, jak i gotowego produktu końcowego. Ewentualne rozliczenie wynikające z kwestii spornych nastąpi po obopólnym pisemnym uzgodnieniu stanowiska stron.
 7. DGR-PROJEKT ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

§3

TRANSPORT
 1. Zamawiający może odebrać przedmiot zamówienia własnym transportem. Na zlecenie Zamawiającego przedmiot zlecenia może być wysłany za pośrednictwem firm spedycyjnych na terenie RP lub dostarczony osobiście przez DGR-PROJEKT, jeśli uzgodniony punkt dostawy znajduje się na terenie miasta Inowrocławia. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający. W przypadku wystąpienia opóźnień z przyczyn od DGR-PROJEKT niezależnych, Zamawiający zostanie o tym poinformowany.
 2. Przyjmując przedmiot zamówienia od firmy przewozowej, Zamawiający jest zobowiązany - w przypadku gdy kartony są naruszone lub przedmiot zamówienia uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu - do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym oraz spisania reklamacji z kurierem i niezwłocznego poinformowania o tym fakcie firmy DGR-PROJEKT z podaniem szczegółów i nazwiska kuriera wraz z jego numerem telefonu, w obecności którego spisano protokół szkody.

§4

REKLAMACJE
 1. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia jakości dostarczonych produktów stanowiących przedmiot zamówienia oraz do pisemnego poinformowania DGR-PROJEKT o ewentualnych wadach do 3 dni roboczych od daty dostarczenia przesyłki. Po tym terminie przyjmuje się, iż produkt jest wolny od jakichkolwiek wad.
 2. Zamawiający ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem reklamowanego towaru.
 3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 21 dni od jej pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.
 4. Reklamacja co do rozbieżności koloru w druku przysługuje wówczas, gdy Zamawiający dostarczył lub zamówił w firmie DGR-PROJEKT proof cyfrowy.
 5. Tolerancja kolorów między ustalonymi kolorami a drukiem może wynosić 10-15%.
 6. Kolory mogą różnić się również wówczas, gdy zastosowane jest uszlachetnienie wydruku (powłoka błyszcząca, matowa).
 7. DGR-PROJEKT nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wydruku projektów dostarczonych przez Zamawiającego, dostarczonych w złej jakości, nieodpowiednio przygotowanych do druku lub uprzednio przez niego zaakceptowanych.
 8. Przyjmuje się, że Zamawiający zapoznał się z warunkami technicznymi i możliwościami druku umieszczonymi na stronie internetowej firmy DGR-PROJEKT.
 9. DGR-PROJEKT zastrzega, iż nie będzie badać otrzymanych materiałów do wykonania powierzonych zleceń oraz treści w nich zawartych, ani pod względem formalnym, ani jakościowym, ani merytorycznym i wyłącza wobec tego swoją odpowiedzialność z powodu wad prawnych i fizycznych oraz błędów, które wynikną z dostarczonych przez Zamawiającego materiałów.

§5

PRAWA AUTORSKIE
 1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez firmę DGR-PROJEKT produktów w materiałach reklamowych, stronie www, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych firmy DGR-PROJEKT. DGR-PROJEKT ma prawo do umieszczania na swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego, chyba że Zamawiający wyraźnie zaznaczy pisemnie, że zgody takiej nie wyraża.
 2. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaków przekazanych DGR-PROJEKT w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
 3. Prawa autorskie do wykonanych przez DGR-PROJEKT projektów posiada wyłącznie firma DGR-PROJEKT, projekt jest ściśle powiązany z produktem reklamowym i nie może być w żaden inny sposób rozpowszechniany, chyba, że zawarta została umowa o najmie lub przekazaniu praw autorskich.
 4. Opłacone projekty przez Zamawiającego, które nie zawierają licencjonowanych elementów graficznych, są do dyspozycji w formie elektronicznej przez Zamawiającego wyłącznie w formie "poglądowej", która uniemożliwia przerabianie ich pod kątem merytorycznym i graficznym, a także wykorzystanie ich do ponownego druku.

§6

POZOSTAŁE WARUNKI
 1. Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.
 2. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień.
  W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby firmy DGR-PROJEKT.
 3. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.